முதல் வகுப்பு பருவம்-1 தமிழ் பாடம் (பக்கம் 1 முதல் 66 வரையுள்ள வீடியோ இணைப்புகள்)*1st std tamil term 1 page 2*  

*1st std tamil term 1 page 4*  CLICK HERE-

*1st std tamil term 1 page 7*  CLICK HERE-

*1st std tamil term 1 page 17*  CLICK HERE-

*1st std tamil term 1 page 18*  CLICK HERE-

*1st std tamil term 1 page 19*  CLICK HERE-

*1st std tamil term 1 page 25*  CLICK HERE-

*1st std tamil term 1 page 26*  CLICK HERE-

*1st std tamil term 1 page 30*  CLICK HERE-

*1st std tamil term 1 page 32*  CLICK HERE-

*1st std tamil term 1 page 35* CLICK HERE-

*1st std tamil term 1 page 40* CLICK HERE-

*1st std tamil term 1 page 36* CLICK HERE 
*1st std tamil term 1 page 41* CLICK HERE
*1st std tamil term 1 page 47* CLICK HERE-

*1st std tamil term 1 page 46* CLICK HERE-

*1st std tamil term 1 page 48* CLICK HERE-

*1st std tamil term 1 page 50* CLICK HERE-

*1st std tamil term 1 page 52* CLICK HERE-

*1st std tamil term 1 page 57* CLICK HERE-

*1st std tamil term 1 page 62* CLICK HERE-

*1st std tamil term 1 page 66 CLICK HERE-

Comments