மெல்ல மலரும் மாணவர்களுக்கான அருமையான எளிமையான குறைதீர் கற்பித்தல் வீடியோக்கள்....


மெல்ல மலரும் மாணவர்களுக்கான அருமையான எளிமையான குறைதீர் கற்பித்தல் வீடியோக்கள்Class 2 - தமிழ் சொற்கள் வாசிப்பு பயிற்சி


 
Wonderful Remidial teaching.. Maths  

தமிழ் எழுத்துக்கள் - குறைதீர்கற்பித்தல்  
தமிழ் உயிர்எழுத்துக்கள் - குறைதீர்கற்பித்தல்  
மெல்ல மலரும் மாணவர்களுக்கான பயிற்சி  


அருமையான எண்கள் பயிற்சி 1 முதல் 100 வரை...  

Comments